ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN WESTERINK AFBOUW

Artikel 1 Definities

a. Westerink Afbouw: de handelsnaam van Westerink Stukadoors B.V. of haar rechtsopvolger.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Westerink Afbouw opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of het leveren van zaken.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Westerink Afbouw en Opdrachtgever.
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle meer- of minderwerk.
c. Als bepalingen uit deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offerte

a. Een offerte wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
b. De offerte omschrijft de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen. De offerte is voldoende gespecificeerd om een goede beoordeling door Opdrachtgever mogelijk te maken.
c. De offerte is voorzien van een datum en is zes weken geldig na ontvangst door Opdrachtgever.
d. Na acceptatie van de offerte door Opdrachtgever vindt tussen Westerink Afbouw en Opdrachtgever afstemming plaats over het begin en de einddatum van de werkzaamheden. Op de afspraak hierover geeft Opdrachtgever een schriftelijk (of elektronisch) akkoord.
e. De op de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst tussen Westerink Afbouw en Opdrachtgever wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gesloten.2
b. Als bewijs van de schriftelijke overeenkomst geldt de schriftelijke opdrachtbevestiging door Westerink Afbouw.
c. Als bewijs van een mondelinge overeenkomst geldt het feit dat Westerink Afbouw met de werkzaamheden is begonnen of zaken heeft geleverd aan Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daartegen binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

a. Westerink Afbouw zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen van deze voorwaarden uitvoeren.
b. De werkzaamheden worden verricht tussen 7.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
c. Westerink Afbouw zal Opdrachtgever tijdig waarschuwen voor situaties die de werkzaamheden belemmeren. Hieronder vallen in elk geval maar niet uitsluitend het werken op een ondeugdelijke ondergrond, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies of werkwijzen en ongeschiktheid van materiaal en/of hulpmiddelen die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.
d. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de in het vorige lid genoemde situaties.
e. Het werk wordt is opgeleverd zodra Westerink Afbouw aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.

Artikel 6 Betaling

a. Westerink Afbouw stuurt Opdrachtgever een factuur met de eindafrekening binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd.
b. De factuur bevat een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen. Op de factuur wordt eventueel meer- of minderwerk gespecificeerd.
c. Op de factuur vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
d. Opdrachtgever dient de factuur voor de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen uiterlijk 30 dagen na ontvangst te betalen.
e. Heeft Opdrachtgever de factuur niet binnen in het vorige lid genoemde termijn betaald, dan stuurt Westerink Afbouw een betalingsherinnering om binnen veertien dagen na ontvangst de factuur alsnog te betalen.
f. Heeft Opdrachtgever na een tweede betalingsherinnering de factuur nog niet betaald, dan is Westerink Afbouw gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
g. Westerink Afbouw is gerechtigd de werkzaamheden stil te leggen indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
h. Westerink Afbouw blijft eigenaar van de geleverde materialen totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
i. Westerink Afbouw is gerechtigd over de betaling met Opdrachtgever betaaltermijnen af te spreken.

Artikel 7 Overmacht

a. Wordt de uitvoering van de werkzaamheden voor Westerink Afbouw of voor Opdrachtgever tijdelijk onmogelijk, dan is de andere partij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
b. Wordt de uitvoering van het werk voor Westerink Afbouw of voor Opdrachtgever blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft de andere partij het recht de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen.

Artikel 8 Niet-nakoming overeenkomst

a. Als Westerink Afbouw of Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de andere partij de daartegenover staande verplichting opschorten.
b. Opschorting van een verplichting als bedoeld in het vorige lid is alleen toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
c. Als Westerink Afbouw of Opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt, mag de andere partij de overeenkomst ontbinden. Wel moet de tekortkoming ernstig genoeg zijn om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.

Artikel 9 Garanties
a. Westerink Afbouw garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering binnen een periode van 6 weken kosteloos zullen worden verholpen.
b. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid of het uiterlijk van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. Westerink Afbouw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken; gebruik van de geleverde zaken voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven, geschikt is; onzorgvuldig gedrag van de Opdrachtgever, diens personeel en/of door Opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen.
b. Westerink Afbouw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door hem ingeschakelde hulppersonen. 4
c. Westerink Afbouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen als Opdrachtgever of derden buiten Westerink Afbouw om herstel- of onderhoudswerkzaamheden verrichten.
d. De aansprakelijkheid van Westerink Afbouw op grond van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Westerink Afbouw uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij van Westerink Afbouw niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

Artikel 11 Geschilbeslechting, toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Geschillen tussen Westerink Afbouw en Opdrachtgever over de te leveren of geleverde diensten of zaken kunnen door beide partijen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Afbouw, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
b. Voordat een geschil bij de Geschillencommissie aanhangig wordt gemaakt, dient Opdrachtgever zijn klacht eerst bij Westerink Afbouw in. Daarna moet het geschil uiterlijk binnen drie maanden bij de commissie aanhangig worden gemaakt.
c. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel de Nederlandse rechter zijn bevoegd van geschillen tussen Westerink Afbouw en Opdrachtgever kennis te nemen.

Artikel 12 Wijziging van deze voorwaarden

a. Westerink Afbouw heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
b. In geval van wijziging of aanvulling zal Westerink Afbouw Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen en daarbij aangeven per wanneer de gewijzigde voorwaarden ingaan.

Contactgegevens Westerink Afbouw:
KVK 88425010
Amperestraat 8
6716 BN Ede
Email: info@westerink-afbouw.nl
Telefoon: 0318-724990